join mailing list

       


Planner

Tania Vassallo

L-uzanzi Maltin ivarjaw minn dawk ta llum l-aktar fit-thejjijiet ghat-tieg sa minn namur. Ghalkemm it-tfajla kienet meqjusa bhala l-isbah holqien u l-aktar li r-ragel ried jipprotegi, fl-gherusija la t-tfajla u anqas il-guvni ma kienu jaraw lil xulxin specjalment it-tfajla qabel il-jum tat-tieg.

Il-missier kien juri li ghandu xebba ghaz-zwieg billi jpoggi xitla tal-habaq fuq il-harriega tal-lemin ta hdejn tieqa ta' fuq u zitla tal-qronfol fuq in-naha tax-xellug. Ix-xebba kienet tohrog barra b'wiccha nofsu mghotti bil-mustaxija u ghaldaqstant il-guvni bilkemm jaralha wiccha. Il-guvni jinduna biha meta xi darba, it-tfajla tohrog minn darha ghall-qadi ta dmirijietha.

Ix-xebbiet kienu johorgu bil-mustaxija --- bicca drapp imdawra mal-wicc li jidher nofsu biss. Minn taht ix-xebba thares lejn il-guvni. Imbaghad il-guvni jitfa qronfla fuq widintu u mantell ahmar fuq spalltu.

Fil-ghaxija taht dawl ta qamar johrog u jmur hdejn darha. Flimkien ma siehbu jmorru taht it-tieqa tal-qronfla u jghannulha noti helwin u romantici. L-ghanja tibqa sejra sakemm il-guvni jkun konvint li l-hanina semghatu.

Imbaghad jidhol ix-xoghol tal-huttab. Il-guvni jmur ghandu u jkellmu dwar ix-xebba li missierha hareg xitla tal-qronfol ghaliha u jitolbu biex ikellem lil missierha. Il-huttab, jew il-huttaba, kien imur fid-dar tax-xebba u jitlob lill-missier biex jitkellmu. Jekk il-huttab igibha zewg, kien imur lura ghand il-guvni u jkellmu dwar meta ghandu jkun it-tlaqqiegh taghhom.

It-tlaqqiegh kien bejn il-genituri tax-xebba u l-gharus u l-familja tieghu. Jekk l-gharus u l-familjari ta l-gharusa jiftiehmu, it-tfajla kienet tibghat maktur abjad tal-harir, sinjal tas-safa u ta' l-imhabba li mistennija taghtih fiz-zwieg.

Lejliet it-tieg, omm u missier l-gharusa kienu jaghmlu kuntratt ma l-gharus fejn l-gharus iwieghed li l' quddiem jiehu lill-gharusa ghat-tliet festi importanti ta' l-Imnarja, San Girgor u San Gwann. Fil-festa ta San Gwann, fi zmien il-Kavallieri ta San Gwann, kienu jsiri t-tigrijiet ta' l-annimali tul it-triq lejn il-Barrakka ta Fuq. F'dan il-jum kulhadd jiekol u jixxala. Fl-Imnarja kienu jaghmlu l-istess festeggjamenti bid-differenza li l-festa kienet issir hdejn il-Kastell Verdala fil-gonna tal-Buskett. Waqt dawn l-okkazjonijiet, il-mara dejjem tilbes il-libsa tat-tieg.

Ghad-dota, missier il-mara jaghti ghamara tas-sodda, hwejjeg biex tilbes il-mara wara z-zwieg, xi bicca raba' w deheb. Il-familji sinjuri w nobbli setghu jaghtu dan kollu izda mhux kull gharusa kienet tinghatalha daqshekk dota. Il-fqar kienu jillimitaw rwiehhom ghall-hwejjeg u forsi l-ghamara. Fis-seklu dsatax, il-Gvernatur Maitland kien ordna li t-tfajliet ta l-istituti jinghataw somma ta' flus bhala dota biex ikunu jistghu jizzewgu.

Hekk kif jiffissaw id-dota tat-tieg, li hafna drabi kien l-ghada li jmorru ghand in-nutar ghall-kuntratt taz-zwieg, il-familja tibda l-preparamenti ghalih.

Mill-ghada stess tal-kitba tithejja l-ikla tat-tieg. Il-haddara jienu jiehdu maghhom tigiega msajra biex jikluha fil-festa.

Dak in-nhar tat-tieg, il-haddara jmorru ghand l-gharusa u minghandha jitilqu lejn il-knisja bil-mixi.Minflok karozza jinkera baldakkin u jkun mizmum mill-haddara. Fil-purcissjoni jiehdu sehem id-daqqaqa u ragel igorr cestin bil-helu biex iqassam lin-nies u lit-tfal.

Meta jmorru l-knisja, tkun l-ewwel u l-ahhar darba li l-gharusa tidhol xuxa.

Jigi l-qassis jilqaghhom u jiccelebraw is-sagrament taz-zwieg.

Imbaghad l-gharajjes imorru lura flimkien that il-baldakkin.

L-ikla tat-tieg kellha hafna drawwiet maghha. Fuq il-mejda tat-tieg jingabru tal-familja taz-zewg nahat ma' l-gharus. Hdejn l-gharus jitqieghed siggu vojt ghall-gharusa. L-ewwel jieklu t-tigieg li jgibu, imbaghad jghaddu ghall-helu u l-frott.

Hawnhekk, omm u missier l-gharusa jmorru jgibuha mill-kamra fejn tkun qieghda. Il-festa tkompli bid-daqq u z-zfin ta nieshom u l-gharajjes.

-----

(Source: ADAPTED from L-AHBAR - Lulju 1998; Il-Gurnal Ghall-Maltin tal-Kanada. 2336 Bloor St., W. Box 84554, Toronto, Ontario, Canada, M6S 4Z7. Phone: 416 766-1443; Fax: 416 766-5902; E-mail: gmallia@idirect.com. Permission to reproduce sought in writing.)

 

 


Let others know about this page! Share it:

© 2004 - 2021 BRIDEMALTA.COM | PRIVACY POLICY


BrideMalta.com is Malta and Gozo's most helpful wedding and home planning website! Find the best Vendors and Services, best Venues, Caterers, Florists and much more. You can also read original Articles from our team and other Professionals.
 
... It's My Wedding, It's My Website!